Првенствени насоки

ПРАВЕНСТВЕНИ НАСОКИ

Искачен кулоарот Y(Ипсилон) на Лешница!

Само по неколкудневна пауза од качување на мраз, балансираните временски услови беа причина повеќе за искачување на кулоарот (Y, 600 метри) на Лешница. Во Новата 2011, континуирано и со огромна брзина, започнаа да се редат подвизите за алпинизмот во Македонија.

Искачување по Северната стена на врвот Вихрен

Највисокиот врв на планината Пирин се издига меѓу врвовите Кутело и Хвојнати. Јужните падини се лесно проодни и по нив поминува планинарската патека. Алпинистички објект е северната стена, висока околу 400 m, која започнува од месноста Големиот Казан. Изградена е од ситнозрнести мермери и варовник, со доста нестабилни камења.

Нова првенствена насока на Плоча – LAILA

Долгото планирање и анализирање на теренот за искачувањето на новата насока му дојде редот на 13 – ти март, со ново – старите биколори кој ни ги даде Надир решивме да ја качиме новата насока. Со Гоце имавме цел да ја качиме нова насока, а за благодарност насоката ја крстивме по малата ќерка на Надир, Лела. Насоката се наога лево од Штипски на почетокот има оставено два клина за маркација.

Првенствена на Миленков Камен

Во текот на изминатиот викенд 12-13 Март 2011 за време на алпинистичкиот семинар, алпинистите од клубот Матка, Здравко Спасев и Крунослав Аџиевски искачија првенствена насока на Миленков Камен.