Комисии

КОМИСИИ

КОМИСИЈА ЗА ОБУКА

Игор Талевски – раководител
Антонио Додевски – член

Програмска работа:
Комисијата се грижи за обука, дообука и евидентирање на активноста и степенот на едукација на алпинистите.
Организира семинари, курсеви, испити и води евиденција за активноста и обуката на алпинистите.

Контакт: obuka@macf.mk

КОМИСИЈА ЗА АЛПИНИСТИЧКИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ

Бобан Стојанов – раководител

Програмска работа:
Комисијата се грижи за уредувањето на алпинистичките локалитети и однесувањето на алпинистите во истите.
Изготвува правилник за уредување и однесување во алпинистичките локалитети.

Контакт: lokaliteti@macf.mk

КОМИСИЈА ЗА АЛПИНИСТИЧКИ АКЦИИ И ВРВЕН АЛПИНИЗАМ

Костантин Циривири – раководител
Игор Талевски – член
Зоран Мајсторски – член

Програмска работа:
Изготвува планови и програми за реализација на алпинистички акции и експедиции надвор од Република Македонија, како и програми за развој на врвниот алпинизам.

Контакт: akcii@macf.mk

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И МАРКЕТИНГ

Александар Дончев – раководител

Програмска работа:
Ја креира стратегијата за односи со јавност на Македонската алпинистичка федерација и маркетингшкото работење.
Изготвува планови за работа и активности за делување.

Кoнтакт: marketing@macf.mk

КОМИСИЈА ЗА СПАСУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА РАБОТА

Костантин Циривири – стручно техничко раководење
Антонио Додевски – координација
Крунослав Аџиевски – член

Програмска работа:
Изготвува планови и програми за изведување на акции за спасување и го координира учеството на алпинистите во институциите под чија што наделжност е заштитата и спасувањето во Република Македонија.

Контакт: spasuvanje@macf.mk

КОМИСИЈА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И АРХИВИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИИ

Ристе Калинов – раководител

Програмска работа:
Води база на податоци за целокупното работење на Македонската алпинистичка федерација, на ниво на федерација, клубови и поединци. Издава и води евиденција за алпинистичките легитимации. Води електронска архива за сите документи на федерацијата.

Контакт: arhiva@macf.mk