Инструктори

Инструкторите по алпинизам во Македонската алпинистичка федерација

Обуката во рамките на алпинистичките училишта или за време на курсевите и семинарите што ги организира Македонската алпинистичка федерација, може да биде спроведувана само под директен надзор или менторство од страна на Инструктори по алпинизам кои имаат обновена инструкторска лиценца. Согласно со Законот за спорт и алпинистичкиот правилник за работа, инструкторскиот назив се обновува секоја година преку учество на собири, семинари и курсеви, организирани од страна на Македонската алпинистичка федерација. Во продолжение следува преглед на Инструкторите по алпинизам во Македонската алпинистичка федерација кои имаат валидна инструкторска лиценца:

instruktor2

Бобан Стојанов

АК ‘‘Астрајон‘‘ Штип
Телефон: 070/ 527 586
Е-маил: bobiextrem@yahoo.com

instruktor3

Костантин Циривири

АК ‘‘Матка‘‘ Скопје
Претседател на Македонската алпинистичка федерација
Телефон: 071/ 211 846
Е-маил: kciriviri@hotmail.com

instruktor

Александар Дончев

АК ‘‘ Скала‘‘ Струмица
Телефон: 070/ 310 930
Е-маил: donchevaleksandar@yahoo.com